buddhadham


ที่ปรึกษา

ไชย ณ พล

ดิษกฤต สาสนเวชช์

ณัฐกร ทับทอง

 

บริหารโครงการ

มูลนิธิอุทยานธรรม

 

ทีมธรรม

นิตินาถ ชาติศิริวัฒนา

อัญชลี เรืองรอง

สุชนนี จิตตานนท์

นิธิยา วิทวัสกุล

น้อง กรรัช

ธันน์

ชัยชาญ รักการงาน

พินีกาญจน์ ลาภานันท์

แดงน้อย เจียรวงศ์

วิสุทธิ์ ปรมาภรณ์พิลาส

 

พระไตรปิฎกเสียงสมจริง

โครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม

 

ภาพและวีดีโอ

อัญชลี เรืองรอง

ณัฐกร ทับทอง

Anthony Suchart

Bahman Farzad

www.123rf.com

 

ภาพและวีดีโอทางอากาศ

อัญชลี เรืองรอง

 

ที่ปรึกษาและออกแบบงานศิลป์

มลฤดี ตั้งสกุลพิทักษ์

 

ที่ปรึกษาการทำวีดีทัศน์

 www.vdoschool.com

 

โปรแกรมเมอร์

ชวลิต อิสรภาพ

 

Application Platform

www.goodbarber.com

 

สนับสนุนอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย

ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์

เกษร - เจียม ทับทอง

โครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก

ณัฐกร ทับทอง

ตติยา - นิรันดร์ ชาติศิริวัฒนา

ธิติกาญจน์ - ธนิตศักดิ์ ภักดีตันติพันธ์

นฤมล จิรปิติ

นิตินาถ ชาติศิริวัฒนา

ผกามาศ บุญทอง

มสารัศม์ ธนรัตน์ปัณณโชติ

ศิริวรรณ รักการงาน และครอบครัว

อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์

อรพรรณ บุญทอง

Tri-c Communication

 

 

©  2016 มูลนิธิอุทยานธรรม