โพธิบัลลังก์

โพธิบัลลังก์พระทีปังกรพุทธเจ้า ไม้โพธิพฤกษ์ของพระองค์เรียกว่า ปิปผลิ

พระโกณฑัญญะพุทธเจ้า มี ไม้สาละ ต้นงามเป็นไม้โพธิ์ตรัสรู้

พระมงคลพุทธเจ้า ไม้โพธิ์ของพระผู้มีพระภาคนั้นเรียกกันว่า ต้นกากะทิง

พระสุมนพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้ที่ควงไม้กากะทิง

พระเรวตพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้ที่ควงไม้กากะทิง

พระโสภิตพุทธเจ้า เมื่อตรัสรู้ ก็ได้ตรัสรู้ที่ควงไม้กากะทิง

พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า ไม้โพธิพฤกษ์ของพระผู้มีพระภาคนั้นเรียกว่า ต้นกุ่ม

พระปทุมพุทธเจ้า ไม้โพธิพฤกษ์ของพระองค์นั้นเรียกกันว่า ไม้อ้อยช้างใหญ่

พระนารทพุทธเจ้า  ไม้โพธิพฤกษ์ ของพระองค์เรียกกันว่า ไม้อ้อยช้างใหญ่

พระปทุมุตรพุทธเจ้า ไม้โพธิพฤกษ์ของพระองค์เรียกกันว่า ไม้สน

พระสุเมธพุทธเจ้า ไม้โพธิพฤกษ์ของพระองค์เรียกชื่อว่า ต้นสะเดา

พระสุชาตพุทธเจ้า ไม้โพธิพฤกษ์ของพระองค์เรียกว่า ไม้ไผ่ใหญ่

พระปิยทัสสีพุทธเจ้า ไม้โพธิพฤกษ์ของพระองค์เรียกชื่อว่า ต้นกุ่ม

พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า ไม้โพธิพฤกษ์ของพระองค์เรียกชื่อว่า จำปา

พระธรรมทัสสีพุทธเจ้า ไม้โพธิพฤกษ์ของพระองค์เรียกชื่อว่า ติมพชาละ (มะพลับ)

พระสิทธัตถพุทธเจ้า ไม้โพธิพฤกษ์ของพระองค์เรียกชื่อว่า กรรณิการ์

พระติสสพุทธเจ้า ไม้โพธิพฤกษ์ของพระองค์เรียกชื่อว่า ไม้ประดู่

พระปุสสพุทธเจ้า ไม้โพธิพฤกษ์ของพระองค์เรียกกันว่า ไม้มะขามป้อม

พระวิปัสสีพุทธเจ้า ไม้โพธิพฤกษ์ของพระองค์เรียกกันว่า ไม้แคฝอย

พระสิขีพุทธเจ้า ไม้โพธิพฤกษ์ของพระองค์เรียกกันว่า บุณฑริก (ไม้กุ่มบก)

พระเวสสภูพุทธเจ้า ไม้โพธิพฤกษ์ของ พระองค์เรียกกันว่า ไม้อ้อยช้างใหญ่

พระกกุสันธพุทธเจ้า ไม้โพธิพฤกษ์ของพระองค์เรียกชื่อว่า ไม้ซึก (ไม้สรีสะ)

พระโกนาคมนพุทธเจ้า ไม้โพธิพฤกษ์ของพระองค์เรียกชื่อว่า ไม้มะเดื่อ (ไม้อุทุมพร)

พระกัสสปพุทธเจ้า ไม้โพธิพฤกษ์ของพระองค์เรียกชื่อว่า นิโครธ (ไทร)

พระโคตมพุทธเจ้า บรรลุสัมโพธิญาณที่ควงไม้อัสสัตถพฤกษ์

 

 

อ้างอิง :
ทีปังกรพุทธวงศ์ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๓๓ ข้อที่ ๒
โกณฑัญญะพุทธวงศ์ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๓๓ ข้อที่ ๓
มงคลพุทธวงศ์ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๓๓ ข้อที่ ๔
สุมนพุทธวงศ์ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๓๓ ข้อที่ ๕
เรวตพุทธวงศ์ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๓๓ ข้อที่ ๖
โสภิตพุทธวงศ์ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๓๓ ข้อที่ ๗
อโนมทัสสีพุทธวงศ์ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๓๓ ข้อที่ ๘
ปทุมพุทธวงศ์ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๓๓ ข้อที่ ๙
นารทพุทธวงศ์ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๓๓ ข้อที่ ๑๐
ปทุมุตรพุทธวงศ์ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๓๓ ข้อที่ ๑๑
พระสุเมธพุทธเจ้า พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๓๓ ข้อที่ ๑๒
สุชาตพุทธวงศ์ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๓๓ ข้อที่ ๑๓
ปิยทัสสีพุทธวงศ์ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๓๓ ข้อที่ ๑๔
อัตถทัสสีพุทธวงศ์ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๓๓ ข้อที่ ๑๕
ธรรมทัสสีพุทธวงศ์ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๓๓ ข้อที่ ๑๖
สิทธัตถพุทธวงศ์ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๓๓ ข้อที่ ๑๗
ติสสพุทธวงศ์ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๓๓ ข้อที่ ๑๘
ปุสสพุทธวงศ์ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๓๓ ข้อที่ ๑๙
วิปัสสีพุทธวงศ์ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๓๓ ข้อที่ ๒๐
สิขีพุทธวงศ์ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๓๓ ข้อที่ ๒๑
เวสสภูพุทธวงศ์ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๓๓ ข้อที่ ๒๒
กุกกุสันธพุทธวงศ์ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๓๓ ข้อที่ ๒๓
โกนาคมนพุทธวงศ์ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๓๓ ข้อที่ ๒๔
กัสสปพุทธวงศ์ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๓๓ ข้อที่ ๒๕
โคตมพุทธวงศ์ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๓๓ ข้อที่ ๒๖

 

รูป : 123rf - wirojsid