พุทธธรรมเปลี่ยนโลก
All categoriesกบิลพัสดุ์กุสินารา
01/05/2018
test 2
พุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
play_arrow
Play
01/05/2018
test 1
พระอานนท์ผู้มีอินทรีย์อันสำรวมแล้ว ได้ทูลถามพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า
play_arrow
Play