พุทธธรรมเปลี่ยนโลก

4-09 พระพุทธบิดาสวรรคตสถูปพระธาตุพระเจ้าสุทโธทนะ กรุงกบิลพัสดุ์

หลังออกพรรษาแล้ว พระผู้มีพระภาคเดินทางไปกรุงกบิลพัสดุ์ เนื่องจากทรงทราบข่าวว่าพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาทรงประชวรหนัก เมื่อเสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุ์ ได้เสด็จเข้าเยี่ยมพุทธบิดา พระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดา เรื่อง อนิจจาทิธรรมสูตร ให้บรรลุอรหันต์ พระเจ้าสุทโธทนะได้ปรินิพพานต่อมาในเวลาไม่นาน

ครั้งนั้น พระองค์เสร็จประทับที่นิโครธาราม เพื่อจัดการพระศพของพระพุทธบิดา ทรงโปรดให้พระมหากัสสปะ พิจารณาสถานที่และดำเนินการสร้างจิตกาธาน ให้พระสารีบุตรรับภาระในเรื่องน้ำสรงพระศพ  เมื่อจิตกาธานเสร็จแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงประคองพระเศียรพระพุทธบิดา แล้วหลั่งน้ำสรงพระเศียร พลางตรัสกับพระสารีบุตรว่า 

"บุคคลใดมีจิตปรารถนาพระโพธิญาณ จงอุตสาหะ อภิบาลบำรุงบิดามารดา ประพฤติกุศลสุจริตธรรม จักสมปรารถนาทุกประการ"

พระผู้มีพระภาคทรงเป็นประธานจุดเพลิงถวายพระบรมศพ พระนางปชาบดีโคตมีพร้อมทั้งบรรดาพระประยูรญาติทั้ง ๖ พระนคร เข้าเฝ้าถวายพระเพลิงตามลำดับ พระผู้มีพระภาคทรงแสดง อนิจจตาทิธรรมสูตร ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง เพื่อระงับความโศกแห่งมหาชน มีผู้บรรลุธรรมเป็นจำนวนมาก

พระประยูรญาติทั้งหลาย บำเพ็ญทักษิณานุปทาน อุทิศถวายด้วยความกตัญญู พระผู้มีพระภาคทรงตรัสอนุโมทนา แล้วเสด็จกลับนิโครธาราม