พุทธประวัติ

4-27 ทรงแสดงกลหวิวาทสูตร แก่เทวดาพวกโทสจริต