พุทธธรรมเปลี่ยนโลก


โครงการ พุทธธรรมเปลี่ยนโลก โดยมูลนิธิอุทยานธรรม เป็นภารกิจรวบรวม พระพุทธธรรม สังคนีกับพระพุทธประวัติ ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวตามความเป็นจริง ตั้งแต่ ประสูติ ออกบวชบำเพ็ญเพียร ตรัสรู้ ประกาศธรรม สร้างพระอริยสงฆ์ สถาปนาพระศาสนา ขับเคลื่อนสัมมาธรรมแก้มิจฉาธรรม การยกภูมิจิต ภูมิมนุษย์ ภูมิเทพพรหมให้สูงขึ้น กระทั่งเสด็จปรินิพพาน

 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการพุทธธรรมเปลี่ยนโลก info@uttayarndham.org

 

 

 ที่ปรึกษา

ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์

ดิษกฤต สาสนเวชช์

ณัฐกร ทับทอง

 

บริหารโครงการ

มูลนิธิอุทยานธรรม

 

ทีมธรรม

ญาณสุโข

อัญชลี เรืองรอง

สุชนนี จิตตานนท์

กรรัช วรสถิต

นิธิยา วิทวัสกุล

พาทิศ วรสถิต

ชัยชาญ รักการงาน

พินีกาญจน์ ลาภานันท์

แดงน้อย เจียรวงศ์

วิสุทธิ์ ปรมาภรณ์พิลาส

 

พระไตรปิฎกเสียงสมจริง

โครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม

 

ภาพและวีดีโอ

อัญชลี เรืองรอง

ศุภชัย นพพรสุวรรณ

ณัฐกร ทับทอง

Wikimedia

Anthony Suchart

Bahman Farzad

ชิณวิชญ์ ชัยวีรภัทร์

kiviberry

Muk Phanachet

Fa Limsomwong

www.123rf.com

 

ภาพและวีดีโอทางอากาศ

อัญชลี เรืองรอง

 

ที่ปรึกษาและออกแบบงานศิลป์

มลฤดี ตั้งสกุลพิทักษ์

 

Application Platform

www.goodbarber.com

 

สนับสนุนอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย

ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์

เกษร - เจียม ทับทอง

โครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก

ณัฐกร ทับทอง

ตติยา - นิรันดร์ ชาติศิริวัฒนา

ธิติกาญจน์ - ธนิตศักดิ์ ภักดีตันติพันธ์

นิตินาถ ชาติศิริวัฒนา

นิรมล จิรปิติ

ผกามาศ บุญทอง

มสารัศม์ ธนรัตน์ปัณณโชติ

ศิริวรรณ รักการงาน และครอบครัว

อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์

อรพรรณ บุญทอง

Tri-c Communication

 

 

©  2016 มูลนิธิอุทยานธรรม

 

 

 

มูลนิธิอุทยานธรรม    
345 หมู่ 3 ตำบลสามร้อยยอด
อำเภอสามร้อยยอด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77120
www.uttayarndham.org