พระโคตมพุทธเจ้า
ทรงปรารภพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
อนุสาสนีของพระพุทธเจ้า
bd-patimokata
ปัจฉิมทัศนา
มหาปรินิพพานวิหาร
อภิญญาเทสิตธรรมกถา
พระพุทธเมตตา
ทรงพบอุปกาชีวก
จำพรรษาเวฬุวคาม
มารขอให้ปรินิพพาน
Maha-parinibbana Sutta 13
ทรงปรารภการประกาศธรรม
แสดงธรรมแก่เสลพราหมณ์
เจาคันธีสถูป
ธรรมมีกาถา
ทรงปลงอายุสังขาร
ทรงปรารภเจ้าลิจฉวี
ทรงปรารภพระอานนท์ DPP0517
อุรุเวลาเสนานิคม
พระอัญญาโกณฑัญญะบรรพชา MG8499
อริยสัจ
โทณพราหมณ์เจดีย์
Maha-parinibbana Sutta 12