พุทธธรรมเปลี่ยนโลก

กบิลพัสดุ์

Kapilvastu Lumbini Mid-Western Development Region

กัมมาสธัมมะ แคว้นกุรุ

C 153, Hills Rd, Kailash Hills, East of Kailash, New Delhi, Delhi 110065, India

กุสินารา

Kushinagar Kushinagar UP

นครราชคฤห์

Rajgir Nalanda BR

นาลันทา

Nalanda BR IN

ปาฏลีบุตร

Patna Patna BR

ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

Sarnath Varanasi Varanasi

พุทธคยา

Bodhgaya Bodhgaya Gaya

ลุมพินีวัน

Lumbini Vana

เขาคิชฌกูฏ

Gijjhakuta

เวสาลี

Vaishali Muzaffarpur BR

เวฬุวันมหาวิหาร

Nimal Rajgir Nalanda