ทักษิณาวรรต...เมื่อเธอไปสู่ลานพระเจดีย์ ถ้ากรรมฐานเดิมเป็นพุทธานุสสติ ไม่ต้องสละกรรมฐานนั้น หากมีกรรมฐานอื่นอยู่ ให้พักกรรมฐานนั้นไว้ที่เชิงบันได

เปรียบเหมือนบุคคลถือสิ่งของมาแล้ววางของนั้นไว้ ครั้นเธอพักกรรมฐานอื่นนั้นแล้ว พึงถือกำหนดพุทธคุณเป็นอารมณ์ จึงก้าวขึ้นสู่ลานพระเจดีย์ กระทำประทักษิณสามครั้ง พึงไหว้ในที่ทั้ง ๔

ก็อันบุคคลผู้ถึงลานพระเจดีย์ ครั้นไหว้พระเจดีย์แล้ว พึงแสดงความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้า ดุจการอยู่ต่อหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ฉะนั้น

อนึ่ง เธอไหว้ต้นมหาโพธิ์และพระเจดีย์แล้ว จึงกลับไปสู่ที่ของของตน

 

 

อ้างอิง : อรรถกถา วิภังคปกรณ์ ฌาณวิภังค์

 

รูป : Anthony Suchart