พุทธธรรมเปลี่ยนโลก

มหาปุริสลักษณะพระมหาบุรุษผู้สมบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการเหล่านี้ ย่อมมีคติเป็นสองเท่านั้น ไม่เป็นอย่างอื่น คือ

ถ้าครองเรือน จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม

เป็นพระราชาโดยธรรม เป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีมหาสมุทร ๔ เป็นขอบเขต ทรงชนะแล้ว มีราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ คือ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว แก้วมณี นางแก้ว คฤหบดีแก้ว ปริณายกแก้วเป็นที่ ๗ พระราชบุตรของพระองค์มีกว่าพัน ล้วนกล้าหาญ มีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์ สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้ พระองค์ทรงชนะโดยธรรมโดยเสมอ มิต้องใช้ศาสตรา มิต้องใช้อาชญา มิได้มีเสนียด ครอบครองแผ่นดิน มีสาครเป็นขอบเขต มิได้มีเสาเขื่อน มิได้มีนิมิต ไม่มีเสี้ยนหนาม สำเร็จแพร่หลาย มีความเกษมสำราญ

ถ้าเสด็จออกผนวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ

๑.  มีพระบาทประดิษฐานเป็นอันดี
๒.  ณ พื้นภายใต้ฝ่าพระบาททั้งสองของพระมหาบุรุษ มีจักรเกิดขึ้น มีซี่กำข้างละพัน มีกง มีดุม บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง 
๓.  มีส้นพระบาทยาว
๔.  มีพระองคุลี (นิ้ว) ยาว 
๕.  มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม
๖.  มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายดุจตาข่าย
๗.  มีพระบาทเหมือนสังข์คว่ำ
๘.  มีพระชงฆ์ (แข้ง) รีเรียวดุจแข้งเนื้อทราย
๙.  เสด็จสถิตยืนอยู่มิได้น้อมลง เอาฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองลูบคลำได้ถึง พระชาณุ (เข่า) ทั้งสอง
๑๐.  มีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝัก
๑๑.  มีพระฉวีวรรณดุจวรรณะแห่งทองคำ คือ มีพระตจะ ประดุจหุ้ม ด้วยทอง
๑๒.  มีพระฉวีละเอียด เพราะพระฉวีละเอียด ธุลีละอองจึงมิติดอยู่ในพระกายได้
๑๓.  มีพระโลมชาติ (ขน) เส้นหนึ่ง ๆ เกิดในขุมละเส้น ๆ
๑๔.  มีพระโลมชาติมีปลายขึ้นช้อยขึ้นข้างบน มีสีเขียว มีสีเหมือนดอกอัญชัญ ขดเป็นกุณฑลทักษิณาวัฏ
๑๕.  มีพระกายตรงเหมือนกายพรหม
๑๖.  มีพระมังสะเต็มในที่ ๗ สถาน
๑๗.  มีกึ่งพระกายท่อนบนเหมือนกึ่งกายท่อนหน้าของสีหะ
๑๘.  มีระหว่างพระอังสะเต็ม
๑๙.  มีปริมณฑลดุจไม้นิโครธวาของพระองค์เท่ากับพระกายของพระองค์ พระกายของพระองค์ก็เท่ากับวาของพระองค์
๒๐.  มีลำพระศอกลมเท่ากัน
๒๑.  มีปลายเส้นประสาทสำหรับนำรสอาหารอันดี
๒๒.  มีพระหนุ (คาง) ดุจคางราชสีห์
๒๓.  มีพระทนต์ ๔๐ (ฟัน) ซี่
๒๔.  มีพระทนต์เรียบเสมอกัน
๒๕.  มีพระทนต์ไม่ห่าง
๒๖.  มีพระทาฐะ (เขี้ยว) ขาวงาม
๒๗.  มีพระชิวหา (ลิ้น)ใหญ่
๒๘.  มีพระสุรเสียงดุจเสียงแห่งพรหม ตรัสมีสำเนียงดังนกกรวิก
๒๙.  มีพระเนตรดำสนิท
๓๐.  มีดวงพระเนตรดุจตาแห่งโค
๓๑.  มีพระอุณาโลม (ขนระหว่างคิ้ว) บังเกิด ณ ระหว่างพระขนง มีสีขาวอ่อน เปรียบด้วยนุ่น
๓๒.  มีพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์

 

 

 

อ้างอิง : ลักขณสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๑​ ข้อที่ ๑๓๐ หน้า ๑๑๓-๑๑๕