1 / 1

ป่ามหาวัน7

โบราณสถานและโบราณวัตถุ ภายในบริเวณป่ามหาวัน เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี ปกครองโดยพระเจ้าลิจฉวี