1 / 1

วิหารเชตวัน4

พระคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ภายในบริเวณวิหารเชตวัน นครสาวัตถี