1 / 1

วิหารเชตวัน5

พระคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ภายในบริเวณวิหารเชตวัน นครสาวัตถี