1 / 1

วิหารเชตวัน6

พระคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ภายในบริเวณวิหารเชตวัน นครสาวัตถี