1 / 1

วิหารเชตวัน10

พระคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ภายในบริเวณวิหารเชตวัน นครสาวัตถี