1 / 1

139กบิลพัสดุ์

บริเวณที่เจ้าหน้าที่ Unesco ขุดค้นโบราณสถานภายในกำแพงเมืองกบิลพัสดุ์ เมื่อ กุมภาพันธ์ 2016