1 / 1

DSC01282กบิลพัสดิ์

ภายในเขตเมืองกบิลพัสดุ์ ทางทิศตะวันออก ใกล้ประตูที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ มีซากกำแพงหนาประมาณ 3 เมตร