1 / 24
arrow_drop_down

กัมมาสธัมมะนิคม แคว้นกุรุ

กัมมาสธัมมะนิคม แคว้นกุรุ เป็นที่แสดงพระสูตรสำคัญหลายพระสูตร พระสูตรที่เป็นที่รู้จักกันดีที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ชาวกุรุคือ มหาสติปัฏฐานสูตร ซากเสาอโศกนี้ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตไกรลาศตะวันออก กรุงนิวเดลี (Ashokan Edict) (IMG_6163)