1 / 1

ทุกขอริยสัจ

ธรรมเมกขสถูปเป็นพระสถูปที่ พระเจ้าอโศกมหาราช โปรดให้สร้างขึ้นตรงจุดที่เชื่อกันว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ ทั้ง ๕ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ปัจจุบันเรียกว่า สารนาถ (Saranath)