11 / 24
arrow_drop_down
arrow_drop_down

เจาคันธีสถูป

เจาคันธีสถูปแห่งนี้ พระเจ้าอโศกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นตรงจุดที่เชื่อว่าเป็นที่พระพุทธเจ้าทรงพบกับปัญจวัคคีย์ ก่อนที่พระองค์จะทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร