สิงคาลกสูตร - ทางเสื่อมแห่งโภคะอริยสาวก ย่อมไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะ ๖ เป็นไฉน

ดูกรคฤหบดีบุตร การประกอบเนือง ๆ ซึ่ง

การดื่มน้ำเมา  คือ สุราและเมรัย
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
การเที่ยวไปในตรอกต่าง ๆ ในกลางคืน 
การเที่ยวดูมหรสพ 
การพนัน  อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
การคบคนชั่วเป็นมิตร 
ความเกียจคร้าน 

เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะ ๖ ประการ

ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ๖ ประการนี้ คือ

ความเสื่อมทรัพย์อันผู้ดื่มพึงเห็นเอง ๑
ก่อการทะเลาะวิวาท ๑
เป็นบ่อเกิดแห่งโรค ๑
เป็นเหตุเสียชื่อเสียง ๑
เป็นเหตุไม่รู้จักละอาย ๑
เป็นเหตุทอนกำลังปัญญา ๑

ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการประกอบเนือง ๆ ซึ่งการดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเหล่านี้แล

ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนือง ๆ ซึ่งการเที่ยวไปในตรอกต่าง ๆ ในกลางคืน ๖ ประการเหล่านี้ คือ

ผู้นั้นชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาตัว ๑
ไม่คุ้มครองไม่รักษาบุตรภรรยา ๑  
ไม่คุ้มครองไม่รักษาทรัพย์สมบัติ ๑
เป็นที่ระแวงของคนอื่น ๑
คำพูดอันไม่เป็นจริงในที่นั้น ๆ ย่อมปรากฏในผู้นั้น ๑
อันเหตุแห่งทุกข์เป็นอันมากแวดล้อม ๑

ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการ ในการประกอบเนือง ๆ ซึ่งการเที่ยวไปในตรอกต่าง ๆ ในเวลากลางคืนเหล่านี้แล

ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการเที่ยวดูมหรสพ ๖ ประการเหล่านี้ คือ

รำที่ไหนไปที่นั่น ๑
ขับร้องที่ไหนไปที่นั่น ๑
ประโคมที่ไหนไปที่นั่น ๑
เสภาที่ไหนไปที่นั่น ๑  
เพลงที่ไหนไปที่นั่น ๑
เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่น ๑

ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการเที่ยวดูมหรสพเหล่านี้แล

ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนือง ๆ ซึ่งการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ๖ ประการเหล่านี้ คือ

ผู้ชนะย่อมก่อเวร ๑
ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป ๑
ความเสื่อมทรัพย์ในปัจจุบัน ๑
ถ้อยคำของคนเล่นการพนัน
   ซึ่งไปพูดในที่ประชุมฟังไม่ขึ้น ๑
ถูกมิตรอมาตย์หมิ่นประมาท ๑
ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย
  เพราะเห็นว่าชายนักเลงเล่นการพนัน
  ไม่สามารถจะเลี้ยงภรรยา ๑

ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการประกอบเนือง ๆ ซึ่งการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเหล่านี้แล

ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนือง ๆ ซึ่งการคบคนชั่วเป็นมิตร ๖ ประการเหล่านี้ คือ

นำให้เป็นนักเลงการพนัน ๑
นำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้ ๑
นำให้เป็นนักเลงเหล้า ๑
นำให้เป็นคนลวงผู้อื่นด้วยของปลอม ๑
นำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้า ๑
นำให้เป็นคนหัวไม้ ๑

ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการประกอบเนือง ๆ ซึ่งการคบคนชั่วเป็นมิตรเหล่านี้แล

ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนือง ๆ ซึ่งความเกียจคร้าน ๖ ประการเหล่านี้ คือ

มักให้อ้างว่าหนาวนัก แล้วไม่ทำการงาน ๑
มักให้อ้างว่าร้อนนัก แล้วไม่ทำการงาน ๑
มักให้อ้างว่าเวลาเย็นแล้ว แล้วไม่ทำการงาน ๑
มักให้อ้างว่ายังเช้าอยู่ แล้วไม่ทำการงาน ๑
มักให้อ้างว่าหิวนัก แล้วไม่ทำการงาน ๑
มักให้อ้างว่าระหายนัก แล้วไม่ทำการงาน ๑

เมื่อเขามากไปด้วยการอ้างเลศ ผลัดเพี้ยนการงานอยู่อย่างนี้ โภคะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความสิ้นไป

ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการประกอบเนือง ๆ ซึ่งความเกียจคร้านเหล่านี้แล

พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้แล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า


เพื่อนในโรงสุราก็มี เพื่อนกล่าวแต่ปากว่าเพื่อน ๆ ก็มี ส่วนผู้ใดเป็นสหายเมื่อความต้องการเกิดขึ้นแล้ว ผู้นั้นจัดว่าเป็นเพื่อนแท้

 

 

อ้างอิง : สิงคาลกสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๑ ข้อ ๑๗๘-๑๘๔ หน้า ๑๓๙-๑๔๑