พุทธธรรม

สมาธิสูตร - สมาธิเป็นเหตุเกิดปัญญารู้ชัดซึ่งความเกิดความดับแห่งขันธ์ ๕