กุลสูตร - เหตุที่ทำให้ตระกูลมั่งคั่งตั้งอยู่ได้นานพระผู้มีพระภาคตรัสว่า

เหตุให้ตระกูลไม่มั่งคั่ง ไม่ตั้งอยู่ได้นาน

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ถึงความเป็นใหญ่ในโภคทรัพย์แล้ว ย่อมไม่ตั้งอยู่ได้นาน... เพราะสถาน ๔ หรือสถานใดสถานหนึ่ง
 


บรรดาสถาน ๔ นั้น สถาน ๔ เป็นไฉน คือ

ไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้ว ๑
ไม่ซ่อมแซมพัสดุที่คร่ำคร่า ๑
ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค ๑
ตั้งสตรีหรือบุรุษทุศีลให้เป็นพ่อบ้านแม่เรือน ๑

เหตุให้ตระกูลมั่งคั่ง ตั้งอยู่ได้นาน

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ถึงความเป็นใหญ่ในโภคทรัพย์แล้ว ย่อมตั้งอยู่ได้นาน... เพราะสถาน ๔ หรือสถานใดสถานหนึ่ง

บรรดาสถาน ๔ นั้น สถาน ๔ เป็นไฉน คือ

แสวงหาพัสดุที่หายแล้ว ๑
ซ่อมแซมพัสดุที่คร่ำคร่า ๑
รู้จักประมาณในการบริโภค ๑
ตั้งสตรีหรือบุรุษผู้มีศีลให้เป็นพ่อบ้านแม่เรือน ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึงความเป็นใหญ่ในโภคทรัพย์แล้ว ย่อมตั้งอยู่ได้นานเพราะสถาน ๔ นี้ หรือสถานใดสถานหนึ่ง บรรดาสถาน ๔ นั้น

 

 

อ้างอิง : กุลสูตร พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๒๑ ข้อที่ ๒๕๘ หน้า ๓๗๕-๓๗๖