1_21 พระเจ้าพิมพิสารบรรลุโสดาบันพร้อมคฤหบดีและพราหมณ์ ๑๒ นหุต
play_arrow

1_21 พระเจ้าพิมพิสารบรรลุโสดาบันพร้อมคฤหบดีและพราหมณ์ ๑๒ นหุต