1-10 สัตตมหาสถาน ๗ | เสวยวิมุตติสุข สัปดาห์ที่ ๓ | รัตนจงกรมเจดีย์รัตนจงกรม

ลำดับนั้น เสด็จจงกรม ณ รัตนจงกรมอันยาวยืดไปข้างหน้าและข้างหลังระหว่างพระบัลลังก์กับที่เสด็จประทับยืน (อนิมิสเจดีย์) สัปดาห์ ๑ ผ่านพ้นไป

สถานที่นั้นชื่อ รัตนจงกรมเจดีย์

 

 

อ้างอิง : อรรถกถา พระวินัยปิฎก มหาวรรค อชปาลนิโครธกถา