1-11 สัตตมหาสถาน ๗ | เสวยวิมุตติสุข สัปดาห์ที่ ๔ | รัตนฆรเจดีย์รัตนฆรเจดีย์

ต่อจากนั้น เทวดาทั้งหลายนิรมิตเรือนแก้วขึ้นทางด้านทิศประจิม พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จนั่งขัดสมาธิ ณ เรือนแก้วนั้น ทรงพิจารณาอภิธรรมปิฎก คือ สมันตปัฏฐาน ซึ่งมีนัยไม่สิ้นสุดในอภิธรรมปิฎกนี้โดยพิสดาร ให้สัปดาห์ ๑ ผ่านพ้นไป

สถานที่นั้นชื่อ รัตนฆรเจดีย์

 

 

อ้างอิง : อรรถกถา พระวินัยปิฎก มหาวรรค อชปาลนิโครธกถา