45-19 ทรงแสดงบริษัท ๘หัวเสาศิลาจารึกพระเจ้าอโศก เมืองเวสาลี

“ดูกรอานนท์ บริษัท ๘ พวกเหล่านี้แล ๘ พวกเป็นไฉน คือ ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท สมณบริษัท จาตุมหาราชิกบริษัท ดาวดึงสบริษัท มารบริษัท พรหมบริษัท

ดูกรอานนท์ เรายังจำได้ว่า เราเข้าไปยัง ขัตติยบริษัท หลายร้อยครั้ง ทั้งเราเคยนั่งเคยปราศรัย เคยเข้าสนทนาในขัตติยบริษัทนั้น

เรายังจำได้ว่า เราเข้าไปยัง พราหมณบริษัท หลายร้อยครั้ง ทั้งเราเคยนั่งเคยปราศรัย เคยเข้าสนทนาในพราหมณบริษัทนั้น

เรายังจำได้ว่า เราเข้าไปยัง คฤหบดีบริษัท หลายร้อยครั้ง ทั้งเราเคยนั่งเคยปราศรัย เคยเข้าสนทนาในคฤหบดีบริษัทนั้น

เรายังจำได้ว่า เราเข้าไปยัง สมณบริษัท หลายร้อยครั้ง ทั้งเราเคยนั่งเคยปราศรัย เคยเข้าสนทนาในสมณบริษัทนั้น

เรายังจำได้ว่า เราเข้าไปยัง จาตุมหาราชิกบริษัท หลายร้อยครั้ง ทั้งเราเคยนั่งเคยปราศรัย เคยเข้าสนทนาในจาตุมหาราชิกบริษัทนั้น

เรายังจำได้ว่า เราเข้าไปยัง ดาวดึงสบริษัท หลายร้อยครั้ง ทั้งเราเคยนั่งเคยปราศรัย เคยเข้าสนทนาในดาวดึงสบริษัทนั้น

เรายังจำได้ว่า เราเข้าไปยัง มารบริษัท หลายร้อยครั้ง ทั้งเราเคยนั่งเคยปราศรัย เคยเข้าสนทนาในมารบริษัทนั้น

เรายังจำได้ว่า เราเข้าไปยัง พรหมบริษัท หลายร้อยครั้ง ทั้งเราเคยนั่ง เคยปราศรัย เคยเข้าสนทนาในพรหมบริษัทนั้น

วรรณะของพวกนั้นเป็นเช่นใด ของเราก็เป็นเช่นนั้น เสียงของพวกนั้นเป็นเช่นไร ของเราก็เป็นเช่นนั้น

เรายังพวกนั้นให้เห็นแจ้ง ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้รื่นเริงด้วยธรรมีกถา เมื่อเราพูดอยู่ก็ไม่มีใครรู้ว่า ผู้นี้คือใครหนอพูดอยู่ จะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ ครั้นเรายังพวกนั้นให้เห็นแจ้ง ให้สมาทาน ใช้อาจหาญ ให้รื่นเริงด้วย ธรรมีกถาแล้วหายไป เมื่อเราหายไปแล้ว ก็ไม่มีใครรู้ว่า ผู้นี้คือใครหนอ หายไปแล้ว จะเป็นเทวดาหรือมนุษย์

ดูกรอานนท์ บริษัท ๘ เหล่านี้แล"

 

 

อ้างอิง : มหาปรินิพพานสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๐ ข้อที่ ๙๙ หน้า ๙๑-๙๒