45-20 ทรงแสดงอภิภายตนะ ๘“ดูกรอานนท์ อภิภายตนะ ๘ ประการ เหล่านี้แล

๘ ประการเป็นไฉน คือ

ผู้หนึ่งมีความสำคัญใน
รูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็ก
ซึ่งมีผิวพรรณดีและมีผิวพรรณทราม
ครอบงำรูปเหล่านั้นแล้ว มีความสำคัญอย่างนี้ว่า
เรารู้ เราเห็น อันนี้เป็นอภิภายตนะข้อที่ ๑

ผู้หนึ่งมีความสำคัญใน
รูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ใหญ่
ซึ่งมีผิวพรรณดีและมีผิวพรรณทราม
ครอบงำรูปเหล่านั้นแล้ว มีความสำคัญอย่างนี้ว่า
เรารู้ เราเห็น อันนี้เป็นอภิภายตนะข้อที่ ๒

ผู้หนึ่งมีความสำคัญใน
อรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็ก
ซึ่งมีผิวพรรณดีและมีผิวพรรณทราม
ครอบงำรูปเหล่านั้นแล้ว มีความสำคัญอย่างนี้ว่า
เรารู้ เราเห็น อันนี้เป็นอภิภายตนะข้อที่ ๓

ผู้หนึ่งมีความสำคัญใน
อรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ใหญ่
ซึ่งมีผิวพรรณดีและมีผิวพรรณทราม
ครอบงำรูปเหล่านั้นแล้ว มีความสำคัญอย่างนี้ว่า
เรารู้ เราเห็น อันนี้เป็นอภิภายตนะข้อที่ ๔

 ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียวล้วน มีรัศมีเขียว ดอกผักตบอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียวล้วน มีรัศมีเขียว หรือว่าผ้าที่กำเนิดในเมืองพาราณสี มีส่วนทั้งสองเกลี้ยงเขียว มีวรรณะเขียว เขียวล้วน มีรัศมีเขียว แม้ฉันใด

ผู้หนึ่งมีความสำคัญใน อรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกอันเขียว
มีวรรณะเขียว
เขียวล้วน มีรัศมีเขียว ฉันนั้นเหมือนกัน
ครอบงำรูปเหล่านั้นแล้ว มีความสำคัญว่า
เรารู้ เราเห็น อันนี้เป็นอภิภายตนะข้อที่ ๕

ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลือง มีวรรณะเหลือง เหลืองล้วน มีรัศมีเหลือง ดอกกรรณิการ์อันเหลือง มีวรรณะเหลือง เหลืองล้วน มีรัศมีเหลือง หรือว่าผ้าที่กำเนิดในเมืองพาราณสี มีส่วนทั้งสองเกลี้ยงเหลือง มีวรรณะเหลือง เหลืองล้วน มีรัศมีเหลือง แม้ฉันใด

ผู้หนึ่งมีความสำคัญใน อรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกอันเหลือง
มีวรรณะเหลือง
เหลืองล้วน มีรัศมีเหลือง ฉันนั้นเหมือนกัน
ครอบงำรูปเหล่านั้นแล้ว มีความสำคัญอย่างนี้ว่า
เรารู้ เราเห็น อันนี้เป็นอภิภายตนะข้อที่ ๖

ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันแดง มีวรรณะแดง แดงล้วน มีรัศมีแดงดอกหงอนไก่อันแดง มีวรรณะแดง แดงล้วน มีรัศมีแดง หรือว่าผ้าที่กำเนิดในเมืองพาราณสี มีส่วนทั้งสองเกลี้ยงแดง มีวรรณะแดง แดงล้วน มีรัศมีแดง แม้ฉันใด

ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกอันแดง มีวรรณะแดง
แดงล้วน มีรัศมีแดง ฉันนั้นเหมือนกัน
ครอบงำรูปเหล่านั้นแล้ว มีความสำคัญอย่างนี้ว่า
เรารู้ เราเห็น อันนี้เป็นอภิภายตนะข้อที่ ๗

ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันขาว มีวรรณะขาว ขาวล้วน มีรัศมีขาว ดาวประกายพฤกษ์อันขาว มีวรรณะขาว ขาวล้วน มีรัศมีขาว หรือว่าผ้าที่กำเนิดในเมืองพาราณสี มีส่วนทั้งสองเกลี้ยงขาว มีวรรณะขาว ขาวล้วน มีรัศมีขาว แม้ฉันใด

ผู้หนึ่งมีความสำคัญใน อรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกอันขาว
มีวรรณะขาว
ขาวล้วน มีรัศมีขาว ฉันนั้นเหมือนกัน
ครอบงำรูปเหล่านั้นแล้ว มีความสำคัญอย่างนี้ว่า
เรารู้ เราเห็น อันนี้เป็นอภิภายตนะข้อที่ ๘

ดูกรอานนท์ อภิภายตนะ ๘ ประการ เหล่านี้แล”

 

 

อ้างอิง : มหาปรินิพพานสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๐ ข้อที่ ๑๐๐ หน้า ๙๒-๙๓