1-37 พระเจ้าสุทโธทนะสำเร็จสกทาคามี พระนางมหาปชาบดีโคตมีสำเร็จโสดาบันวันที่สอง พระพุทธองค์จึงเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบจึงรีบเสด็จไปทรงห้าม ด้วยว่าไม่เคยมีกษัตริย์องค์ใดเคยออกไปเที่ยวภิกขาจารเช่นนี้

พระพุทธองค์จึงตรัสพระคาถาว่า

"บุคคลไม่ควรประมาทในบิณฑบาตที่ตนได้รับ
ควรประพฤติธรรมให้สุจริต
บุคคลผู้ประพฤติธรรม
ย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า"

เมื่อจบพระคาถา พระพุทธบิดาได้บรรลุโสดาปัตติผลในระหว่างถนนนั้นเอง

วันที่สาม เสด็จเข้าไปเสวยภัตตาหารในพระราชนิเวศน์อีก ภายหลังภัต พระองค์ตรัสพระคาถาว่า

"บุคคลควรประพฤติธรรมให้สุจริต
ผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติ
ย่อมอยู่เป็นสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า"

พระพุทธบิดาดำรงอยู่ในสกทาคามิผล พระนางมหาปชาบดีโคตมีได้บรรลุโสดาปัตติผล แล้วเชิญเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งบริษัทขึ้นสู่พระมหาปราสาท ทรงอังคาสด้วยขาทนียโภชนียะอันประณีต

 

 

อ้างอิง : คาถาธรรมบท โลกวรรค พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ ช้อที่ ๒๓ หน้า ๒๖ และอรรถกถา เรื่องพระเจ้าสุทโธทนะ