1-38 พระนางยโสธาราสำเร็จโสดาบันภายในบริเวณกรุงกบิลพัสดุ์

ในเวลาเสร็จภัตกิจ เหล่าสนมกำนัลพากันเข้าไปเฝ้าพระศาสดา มีพระนางยโสธราเพียงพระองค์เดียวที่มิได้เสด็จไปเฝ้า แล้วกล่าวว่า

“หากพระพุทธองค์ทรงเห็นความดีของเรา ก็จะเสด็จมาเอง”

พระศาสดาจึงเสด็จไปยังปราสาทของพระนาง พร้อมกับพระอัครสาวกทั้งสอง ทรงให้พระพุทธบิดารับบาตร และตรัสกับพระอัครสาวกทั้งสองว่า “มารดาของราหุลมีคุณแก่เรามาก ขณะที่พระนางถวายบังคม ไม่พึงกล่าวความใด"

เมื่อเสด็จถึงปราสาท พระนางยโสธราถวายบังคมแล้ว เกลือกพระเศียรลงบนหลังพระบาททั้งสอง

พระเจ้าสุทโธทนะได้ทูลถึงความรักเคารพของพระนางยโสธราว่า

“พระนางยโสธราทรงดำรงพระชนม์ชีพเฉกเช่นเดียวกับพระพุทธองค์ทรงปฏิบัติ และทรงครององค์เสมอหญิงหม้าย”

พระผู้มีพระภาคจึงบรรเทาความเศร้าโศกของพระนาง ตรัสเล่าถึงจันทกินนรชาดก ว่าด้วย เรื่องความจงรักภักดีของพระนางที่มีต่อพระองค์เองในอดีต ครั้งเมื่อเสวยพระชาติเป็นกินนรอยู่ในป่าหิมพานต์

พระศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้ แล้วตรัสว่า 

“มิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น แม้ในครั้งก่อน นางก็ไม่ได้เอาใจออกห่างเรา มิใช่หญิงที่ผู้อื่นจะนำไปได้เหมือนกัน”             

เมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องนี้จบลง พระนางยโสธราก็ได้บรรลุโสดาปัตติผล

 

 

อ้างอิง : อรรถกถา ราหุลวัตถุกถา