1-43 ศากยกุมารสนทนาถึงที่เกิดแห่งภัตตาหารภายในบริเวณกรุงกบิลพัสดุ์

ในครั้งสมัยยังทรงพระเยาว์นั้น พระกุมาร ๓ องค์ คือ กิมพิลกุมาร ภัททิยกุมาร และอนุรุทธกุมาร ได้สนทนากันถึงที่เกิดแห่งภัตตาหารว่า “ชื่อว่าภัตเกิดขึ้นที่ไหน”

กิมพิลกุมาร รับสั่งว่า “เกิดขึ้นในฉาง”

ครั้งนั้น ภัททิยกุมาร ตรัสค้านกิมพิลกุมารนั้นว่า

“ท่านยังไม่ทราบที่เกิดแห่งภัต ชื่อว่าภัต ย่อมเกิดขึ้นที่หม้อข้าว”

อนุรุทธกุมารตรัสแย้งว่า

“ถึงท่านทั้งสองก็ยังไม่ทรงทราบ ธรรมดาภัตย่อมเกิดขึ้นในถาดทองคำประมาณศอกกำ”

ได้ยินว่า บรรดาพระกุมาร ๓ องค์ นั้น วันหนึ่ง กิมพิลกุมารทรงเห็นเขาขนข้าวเปลือกลงจากฉางก็เข้าพระทัยว่า ข้าวเปลือกเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในฉางนั่นเอง ฝ่ายพระภัททิยกุมาร วันหนึ่ง ทรงเห็นเขาคดภัตออกจากหม้อข้าวก็เข้าพระทัยว่า ภัตเกิดขึ้นในหม้อข้าวนั่นเอง ส่วนอนุรุทธกุมารยังไม่เคยทรงเห็นคนซ้อมข้าว คนหุงข้าว หรือคนคดข้าว ทรงเห็นแต่ข้าวที่เขาคดแล้วตั้งไว้เฉพาะพระพักตร์เท่านั้น ท่านจึงทรงเข้าพระทัยว่า ภัตเกิดในถาดในเวลาที่ต้องการบริโภค

พระกุมารทั้ง ๓ พระองค์นั้น ย่อมไม่ทรงทราบแม้ที่เกิดแห่งภัต ด้วยประการอย่างนี้

 

 

อ้างอิง : อรรถกถา คาถาธรรมบท ยมกวรรค เรื่อง พระเทวทัต