พุทธประวัติ

9-01 ทรงเปรียบสิ่งที่ตรัสรู้มีมากเหมือนใบไม้บนต้น