พุทธประวัติ

4-18 อัตตทัณฑสูตร - ภัยเกิดจากการป้องกันตนด้วยอาวุธ