พุทธประวัติ

4-22 ภิกษุราชกุมาร ๕๐๐ รูป บรรลุอรหัตตผล