พุทธธรรมเปลี่ยนโลก

4-11 อนิจจาทิธรรมสูตร - ความเป็นอนิจจังของสิ่งทั้งปวงสถูปพระบรมสารีริกธาตุ เมืองรามคาม

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะภิกษุทั้งหลายว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สิ่งทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยง
สิ่งทั้งปวงที่เป็นของไม่เที่ยง คืออะไร

ดูกรภิกษุทั้งหลาย คือ
จักษุ รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส
เป็นของไม่เที่ยง...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของไม่เที่ยง...

โสต เสียง โสตวิญญาณ โสตสัมผัส
เป็นของไม่เที่ยง...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของไม่เที่ยง...

ฆานะ กลิ่น ฆานวิญญาณ ฆานสัมผัส
เป็นของไม่เที่ยง...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของไม่เที่ยง...

ชิวหา รส ชิวหาวิญญาณ ชิวหาสัมผัส
เป็นของไม่เที่ยง...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของไม่เที่ยง...

กาย โผฏฐัพพะ กายวิญญาณ กายสัมผัส
เป็นของไม่เที่ยง...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของไม่เที่ยง...

ใจ ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส
เป็นของไม่เที่ยง...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของไม่เที่ยง...

ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์
สิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์ คืออะไรเล่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย คือ
จักษุ รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส
เป็นทุกข์...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นทุกข์...

โสต เสียง โสตวิญญาณ โสตสัมผัส
เป็นทุกข์...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นทุกข์...

ฆานะ กลิ่น ฆานวิญญาณ ฆานสัมผัส
เป็นทุกข์...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นทุกข์...

ชิวหา รส ชิวหาวิญญาณ ชิวหาสัมผัส
เป็นทุกข์...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นทุกข์...

กาย โผฏฐัพพะ กายวิญญาณ กายสัมผัส
เป็นทุกข์...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นทุกข์...

ใจ ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส
เป็นทุกข์...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นทุกข์...

ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา
สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา คืออะไรเล่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย คือ
จักษุ รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส
เป็นอนัตตา...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นอนัตตา...

โสต เสียง โสตวิญญาณ โสตสัมผัส
เป็นอนัตตา...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นอนัตตา...

ฆานะ กลิ่น ฆานวิญญาณ ฆานสัมผัส
เป็นอนัตตา...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นอนัตตา...

ชิวหา รส ชิวหาวิญญาณ ชิวหาสัมผัส
เป็นอนัตตา...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นอนัตตา...

กาย โผฏฐัพพะ กายวิญญาณ กายสัมผัส
เป็นอนัตตา...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นอนัตตา...

ใจ ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส
เป็นอนัตตา...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นอนัตตา...

ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สิ่งทั้งปวงเป็นของควรรู้ยิ่ง
สิ่งทั้งปวงเป็นของควรรู้ยิ่ง คืออะไรเล่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย คือ
จักษุ รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส
เป็นของควรรู้ยิ่ง...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรรู้ยิ่ง...

โสต เสียง โสตวิญญาณ โสตสัมผัส
เป็นของควรรู้ยิ่ง...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรรู้ยิ่ง...

ฆานะ กลิ่น ฆานวิญญาณ ฆานสัมผัส
เป็นของควรรู้ยิ่ง...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรรู้ยิ่ง...

ชิวหา รส ชิวหาวิญญาณ ชิวหาสัมผัส
เป็นของควรรู้ยิ่ง...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรรู้ยิ่ง...

กาย โผฏฐัพพะ กายวิญญาณ กายสัมผัส
เป็นของควรรู้ยิ่ง...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรรู้ยิ่ง...

ใจ ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส
เป็นของควรรู้ยิ่ง...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรรู้ยิ่ง...

ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สิ่งทั้งปวงเป็นของควรกำหนดรู้
สิ่งทั้งปวงเป็นของควรกำหนดรู้ คืออะไรเล่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย คือ
จักษุ รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส
เป็นของควรกำหนดรู้...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรกำหนดรู้...

โสต เสียง โสตวิญญาณ โสตสัมผัส
เป็นของควรกำหนดรู้...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรกำหนดรู้...

ฆานะ กลิ่น ฆานวิญญาณ ฆานสัมผัส
เป็นของควรกำหนดรู้...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรกำหนดรู้...

ชิวหา รส ชิวหาวิญญาณ ชิวหาสัมผัส
เป็นของควรกำหนดรู้...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรกำหนดรู้...

กาย โผฏฐัพพะ กายวิญญาณ กายสัมผัส
เป็นของควรกำหนดรู้...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรกำหนดรู้...

ใจ ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส
เป็นของควรกำหนดรู้...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรกำหนดรู้...

ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สิ่งทั้งปวงควรละ
สิ่งทั้งปวงควรละ คืออะไรเล่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย คือ
จักษุ รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส
เป็นของควรละ...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรละ...

โสต เสียง โสตวิญญาณ โสตสัมผัส
เป็นของควรละ...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรละ...

ฆานะ กลิ่น ฆานวิญญาณ ฆานสัมผัส
เป็นของควรละ...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรละ...

ชิวหา รส ชิวหาวิญญาณ ชิวหาสัมผัส
เป็นของควรละ...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรละ...

กาย โผฏฐัพพะ กายวิญญาณ กายสัมผัส
เป็นของควรละ...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรละ...

ใจ ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส
เป็นของควรละ...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรละ...

ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สิ่งทั้งปวงควรทำให้แจ้ง
สิ่งทั้งปวงควรทำให้แจ้ง คืออะไรเล่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย คือ
จักษุ รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส
เป็นของควรทำให้แจ้ง...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรทำให้แจ้ง...

โสต เสียง โสตวิญญาณ  โสตสัมผัส
เป็นของควรทำให้แจ้ง...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรทำให้แจ้ง...

ฆานะ กลิ่น ฆานวิญญาณ ฆานสัมผัส
เป็นของควรทำให้แจ้ง...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรทำให้แจ้ง...

ชิวหา รส ชิวหาวิญญาณ ชิวหาสัมผัส
เป็นของควรทำให้แจ้ง...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรทำให้แจ้ง...

กาย โผฏฐัพพะ กายวิญญาณ กายสัมผัส
เป็นของควรทำให้แจ้ง...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรทำให้แจ้ง...

ใจ ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส
เป็นของควรทำให้แจ้ง...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรทำให้แจ้ง...

ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สิ่งทั้งปวงควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้ 
สิ่งทั้งปวงควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้ คืออะไรเล่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย คือ
จักษุ รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส
เป็นของควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้...

โสต เสียง โสตวิญญาณ โสตสัมผัส
เป็นของควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้...

ฆานะ กลิ่น ฆานวิญญาณ ฆานสัมผัส
เป็นของควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้...

ชิวหา รส ชิวหาวิญญาณ ชิวหาสัมผัส
เป็นของควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้...

กาย โผฏฐัพพะ กายวิญญาณ กายสัมผัส
เป็นของควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้...

ใจ ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส
เป็นของควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้...

ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สิ่งทั้งปวงเป็นของถูกประทุษร้าย
สิ่งทั้งปวงเป็นของถูกประทุษร้าย คืออะไรเล่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย คือ
จักษุ รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส
เป็นของถูกประทุษร้าย...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของถูกประทุษร้าย...

โสต เสียง โสตวิญญาณ โสตสัมผัส
เป็นของถูกประทุษร้าย...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของถูกประทุษร้าย...

ฆานะ กลิ่น ฆานวิญญาณ ฆานสัมผัส
เป็นของถูกประทุษร้าย...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของถูกประทุษร้าย...

ชิวหา รส ชิวหาวิญญาณ ชิวหาสัมผัส
เป็นของถูกประทุษร้าย...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของถูกประทุษร้าย...

กาย โผฏฐัพพะ กายวิญญาณ กายสัมผัส
เป็นของถูกประทุษร้าย...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของถูกประทุษร้าย...

ใจ ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส
เป็นของถูกประทุษร้าย...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของถูกประทุษร้าย...

ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สิ่งทั้งปวงเป็นของถูกเบียดเบียน
สิ่งทั้งปวงเป็นของถูกเบียดเบียน คืออะไรเล่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย คือ
จักษุ รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส
เป็นของถูกเบียดเบียน...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของถูกเบียดเบียน...

โสต เสียง โสตวิญญาณ โสตสัมผัส
เป็นของถูกเบียดเบียน...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของถูกเบียดเบียน...

ฆานะ กลิ่น ฆานวิญญาณ ฆานสัมผัส
เป็นของถูกเบียดเบียน...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของถูกเบียดเบียน...

ชิวหา รส ชิวหาวิญญาณ ชิวหาสัมผัส
เป็นของถูกเบียดเบียน...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของถูกเบียดเบียน...

กาย โผฏฐัพพะ กายวิญญาณ กายสัมผัส
เป็นของถูกเบียดเบียน...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของถูกเบียดเบียน...

ใจ ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส
เป็นของถูกเบียดเบียน...
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นของถูกเบียดเบียน...

ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้

ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในจักษุ
ทั้งในรูป ทั้งในจักษุวิญญาณ
ทั้งในจักษุสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย

ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในโสต
ทั้งในเสียง ทั้งในโสตวิญญาณ
ทั้งในโสตสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย

ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในฆานะ
ทั้งในกลิ่น ทั้งในฆานวิญญาณ
ทั้งในฆานสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย

ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในชิวหา
ทั้งในรส ทั้งในชิวหาวิญญาณ
ทั้งในชิวหาสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย

ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในกาย
ทั้งในโผฏฐัพพะ ทั้งในกายวิญญาณ
ทั้งในกายสัมผัสทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย

ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในใจ
ทั้งในธรรมารมณ์ ทั้งในมโนวิญญาณ
ทั้งในมโนสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย

เมื่อเบื่อหน่าย... ย่อมคลายกำหนัด
เพราะคลายกำหนัด... ย่อมหลุดพ้น 
เมื่อหลุดพ้นแล้ว... ย่อมมีญาณหยั่งรู้ว่า
หลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว
กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้  มิได้มี

 

 

อ้างอิง : อนิจจวรรคที่ ๕ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๘ ข้อที่ ๔๖-๕๕ หน้า ๒๖-๒๗