พุทธธรรมเปลี่ยนโลก

45-59 เหล่ากษัตริย์ทราบข่าวการปรินิพพานสถูปพระบรมสารีริกธาตุ กษัตริย์โกลิยะ เมืองรามคาม

พระเจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่าอชาตศัตรู เวเทหีบุตร พวกกษัตริย์ลิจฉวีเมืองเวสาลี พวกกษัตริย์ศากยะเมืองกบิลพัสดุ์ พวกกษัตริย์ถูลีเมืองอัลกัปปะ พวกกษัตริย์โกลิยะเมืองรามคาม พวกกษัตริย์มัลละเมืองปาวา

ได้ทรงสดับข่าวว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานในเมืองกุสินารา จึงทรงส่งทูตไปหาพวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราว่า

“พระผู้มีพระภาคเป็นกษัตริย์ แม้เราก็เป็นกษัตริย์ เราควรจะได้ส่วนพระสรีระพระผู้มีพระภาคบ้าง จักได้กระทำพระสถูปและการฉลองพระสรีระพระผู้มีพระภาค”

พราหมณ์ผู้ครองเมืองเวฏฐทีปกะทราบข่าวว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานในเมืองกุสินารา จึงส่งทูตไปหาพวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราว่า

“พระผู้มีพระภาคเป็นกษัตริย์ แม้เราก็เป็นพราหมณ์ เราควรได้ส่วนพระสรีระพระผู้มีพระภาคบ้าง แม้พวกเราก็จักได้ทำพระสถูปและการฉลองพระสรีระพระผู้มีพระภาค”

เมื่อกษัตริย์และพราหมณ์ว่ามาดังนี้แล้ว พวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราได้ตรัสตอบหมู่คณะเหล่านั้นว่า

พระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานในคามเขตของพวกเรา พวกเราจักไม่ให้ส่วนพระสรีระพระผู้มีพระภาค”

 

 

อ้างอิง : มหาปรินิพพานสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๐ ข้อที่ ๑๕๗ หน้า ๑๓๑-๑๓๒