20-4 ชีวกโกมารภัจจ์สำเร็จโสดาบันและถวายสวนอัมพวันชีวกอัมพวัน นครราชคฤห์

เมื่อพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งหมักหมมด้วยโรคได้หายเป็นปรกติแล้ว ชีวกโกมารภัจจ์ได้ถวายผ้าคู่หนึ่ง ซึ่งทอจากแคว้นสีพี พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนา เวลาอนุโมทนาการถวายผ้าจบลง ชีวกโกมารภัจจ์ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล

ลำดับนั้น ชีวกโกมารภัจจ์คิดว่า

“เราควรจะไปเฝ้าดูแลพระผู้มีพระภาคเจ้า วันละ ๒ - ๓ ครั้ง ก็เขาคิชฌกูฏนี้และพระวิหารเวฬุวันอยู่ไกลเหลือเกิน แต่สวนอัมพวันของเราใกล้กว่า อย่ากระนั้นเลย เราจะสร้างวิหารถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าในสวนอัมพวันของเรานี้”

ชีวกโกมารภัจจ์จึงสร้างที่อยู่กลางคืน ที่อยู่กลางวัน ที่พัก กุฎี และมณฑป เป็นต้น แล้วให้สร้างพระคันธกุฎีที่สมควรแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าในสวนอัมพวันนั้น ให้สร้างกำแพง มีสีเหมือนผ้าแดง สูง ๑๘ ศอก ล้อมสวนอัมพวัน เลี้ยงดูภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยจีวรและภัตตาหาร ได้หลั่งน้ำทักษิโณทก มอบถวายสวนอัมพวันเป็นพระวิหาร

 

 

อ้างอิง : พระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๑๑ หน้า ๓๓๘-๓๓๙