Comments

No comment
Be the first to post a comment
พุทธธรรมเปลี่ยนโลก

45-50 พระปัจฉิมวาจาลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า


“ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด นี้เป็นพระปัจฉิมวาจาของพระตถาคต”

 

 

 

อ้างอิง : มหาปรินิพพานสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๐ ข้อที่ ๑๔๓ หน้า ๑๒๔