กฐินไม่เป็นอันกรานและเป็นอันกราน

14-10 กฐินไม่เป็นอันกรานและเป็นอันกรานภายในอาณาบริเวณเชตวันวิหาร

"ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แลกฐินเป็นอันกราน อย่างนี้ไม่เป็นอันกราน”

กฐินไม่เป็นอันกราน

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างไรเล่ากฐินไม่เป็นอันกราน คือ

 ๑.   กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงขีดรอย

 ๒.   กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงซักผ้า

 ๓.   กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงกะผ้า

 ๔.   กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงตัดผ้า

 ๕.   กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงเนาผ้า

 ๖.   กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงเย็บด้น

 ๗.   กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงทำลูกดุม

 ๘.   กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงทำรังดุม

 ๙.   กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงประกอบผ้าอนุวาต

๑๐. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงประกอบผ้าอนุวาตด้านหน้า

๑๑. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงดามผ้า

๑๒. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงย้อมเป็นสีหม่นเท่านั้น

๑๓. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยผ้าที่ทำนิมิตได้มา

๑๔. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยผ้าที่พูดเลียบเคียงได้มา

๑๕. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยผ้าที่ยืมเขามา

๑๖. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยผ้าที่เก็บไว้ค้างคืน

๑๗. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยผ้าที่เป็นนิสสัคคีย์

๑๘. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยผ้าที่มิได้ทำกัปปะพินทุ

๑๙. กฐินไม่เป็นอันกราน เว้นจากผ้าสังฆาฏิเสีย

๒๐. กฐินไม่เป็นอันกราน เว้นจากผ้าอุตราสงค์เสีย

๒๑. กฐินไม่เป็นอันกราน เว้นจากผ้าอันตรวาสกเสีย

๒๒. กฐินไม่เป็นอันกราน เว้นจากจีวรมีขันธ์ ๕ หรือเกิน ๕ ซึ่งตัดดีแล้ว ทำให้มีมณฑลเสร็จในวันนั้น

๒๓. กฐินไม่เป็นอันกราน เว้นจากการกรานแห่งบุคคล

๒๔. กฐินไม่เป็นอันกรานโดยชอบ ถ้าภิกษุผู้อยู่นอกสีมาอนุโมทนากฐินนั้น แม้อย่างนี้ กฐินก็ชื่อว่าไม่เป็นอันกราน

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล กฐินไม่เป็นอันกราน”

กฐินเป็นอันกราน

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างไรเล่า กฐินเป็นอันกราน คือ

 ๑.  กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าใหม่

 ๒.  กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าเทียมใหม่

 ๓.  กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าเก่า

 ๔.  กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าบังสุกุล

 ๕.  กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าที่ตกตามร้าน

 ๖.  กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าที่ไม่ได้ทำนิมิตได้มา

 ๗.  กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าที่ไม่ได้พูดเลียบเคียงได้มา

 ๘.  กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าที่ไม่ได้ยืมเขามา

 ๙.  กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าที่ไม่ได้เก็บไว้ค้างคืน

๑๐. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าที่ไม่ได้เป็นนิสสัคคีย์

๑๑. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าที่ทำกัปปะพินทุแล้ว

๑๒. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าสังฆาฏิ

๑๓. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าอุตราสงค์

๑๔. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าอันตรวาสก

๑๕. กฐินเป็นอันกราน ด้วยจีวรมีขันธ์ ๕ หรือเกิน ๕ ซึ่งตัดดีแล้ว ทำให้มีมณฑลเสร็จ ในวันนั้น

๑๖. กฐินเป็นอันกราน เพราะการแห่งบุคคล

๑๗. กฐินเป็นอันกราน ถ้าภิกษุอยู่ในสีมาอนุโมทนากฐินนั้น แม้อย่างนี้ กฐินก็ชื่อว่า เป็นอันกราน

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล กฐินเป็นอันกราน”

 

 

อ้างอิง : พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๕ ข้อที่ ๙๗-๙๘ หน้า ๑๐๙-๑๑๑