5-09 บุพกรรมของนางวิสาขาภาพถ่ายทางอากาศแม่น้ำเนรัญชรา

ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปุทุมุตตระ นางวิสาขาบังเกิดในเรือนสกุลกรุงหังสวดี  ต่อมา ขณะกำลังฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาอุบาสิกาผู้หนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะ เป็นเลิศกว่าพวกอุบาสิกาผู้ยินดีในการถวายทาน จึงทำกุศลให้ยิ่งยวดขึ้นไป ปรารถนาตำแหน่งนั้น นางเวียนว่ายอยู่ในเทวดาและมนุษย์ถึงแสนกัป 

ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่า กัสสปะ นางวิสาขาบังเกิดเป็นราชธิดาองค์น้องน้อยกว่าเขาทั้งหมด แห่งพระราชธิดาพี่น้อง ๗ พระองค์ ในพระราชนิเวศน์ของพระเจ้ากิงกิ 

ก็ครั้งนั้น  พระราชธิดาพี่น้อง ๗ พระองค์ คือ สมณี สมณคุตตา ภิกขุนี ภิกขุทาสิกา ธัมมา สุธัมมา  และสังฆทาสี ครบ ๗ 

พระราชธิดาเหล่านั้น ในบัดนี้ (ครั้งพุทธกาล) คือ พระเขมา พระอุบลวรรณา พระปฏาจารา พระโคตมี พระธรรมทินนา พระนางมหามายา และนางวิสาขา ครบ ๗

บรรดาพระราชธิดาเหล่านั้น พระนางสังฆทาสีเวียนว่ายอยู่ในเทวดาและมนุษย์ถึงพุทธันดรหนึ่ง