พุทธประวัติ

5-17 ทรงจาริกไปแคว้นมัลละพร้อมภิกษุ ๕๐๐ รูป