พุทธประวัติ

22-41 พระสารีบุตรไม่หวั่นไหวแม้เพราะความแปรปรวนแห่งพระศาสดา