พุทธประวัติ

21-41 ทรงบอกให้ภิกษุสำคัญในโลกุตตระธรรมว่าควรศึกษา