พุทธประวัติ

39-02 โกกาลิกภิกษุผูกอาฆาตพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ