พุทธประวัติ

39-03 ทรงประมาณอายุในปทุมนรกให้แก่ภิกษุทั้งหลาย