พุทธประวัติ

39-04 โทษของผู้ที่ยังใจประทุษร้ายในท่านผู้ปฏิบัติดี