พุทธประวัติ

5-14 ทรงพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อที่ทำเฉพาะ