พุทธประวัติ

5-16 ทรงบัญญัติผลแห่งทานแก่สีหเสนาบดี (๒)