46-03 พระอุบาลีวิสัชชนาพระวินัยถ้ำสัตบรรณคูหา นครราชคฤห์

ครั้งนั้น ท่านพระมหากัสสปประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้

"ท่านทั้งหลาย ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าจะพึงถามพระวินัยกะพระอุบาลี"

ท่านพระอุบาลีประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้

"ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าอันท่านพระมหากัสสปถามพระวินัยแล้วจะพึงวิสัชนา"

ลำดับนั้น ท่านพระมหากัสสปได้ถามท่านพระอุบาลีว่า

"ท่านอุบาลี ปฐมปาราชิกสิกขาบท พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติที่ไหน"

"ในเมืองเวสาลี ขอรับ "

"ทรงปรารภใคร"

"ทรงปรารภพระสุทินกลันทบุตร "

"ในเพราะเรื่องอะไร"

"เพราะเมถุนธรรม"

ต่อจากนั้น ท่านพระมหากัสสปถามวัตถุ นิทาน บุคคล บัญญัติ อนุบัญญัติ อาบัติ อนาบัติ แห่งปฐมปาราชิกสิกขาบทกะท่านพระอุบาลี แล้วถามต่อไปว่า

"ทุติยปาราชิกสิกขาบท พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติที่ไหน"

"ในพระนครราชคฤห์ ขอรับ"

"ทรงปรารภใคร"

"ทรงปรารภพระธนิยะกุมภการบุตร"

"ในเพราะเรื่องอะไร"

"เพราะอทินนาทาน"

ต่อจากนั้น ท่านพระมหากัสสปถามวัตถุ นิทาน บุคคล บัญญัติ อนุบัญญัติ อาบัติ อนาบัติ แห่งทุติยปาราชิกสิกขาบทกะท่านพระอุบาลี แล้วถามต่อไปว่า

"ท่านพระอุบาลี ตติยปาราชิกสิกขาบท พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติที่ไหน"

"ในพระนครเวสาลี ขอรับ"

"ทรงปรารภใคร "

"ทรงปรารภภิกษุมากรูปด้วยกัน"

"ในเพราะเรื่องอะไร"

"ในเพราะมนุสสวิคคหะ"

ต่อจากนั้น ท่านพระมหากัสสปถามวัตถุ นิทาน บุคคล บัญญัติ อนุบัญญัติ อาบัติ อนาบัติ แห่งตติยปาราชิกสิกขาบทกะท่านพระอุบาลี แล้วถามต่อไปว่า

"จตุตถปาราชิกสิกขาบท พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติที่ไหน"

"ในพระนครเวสาลี ขอรับ"

"ทรงปรารภใคร "

"ทรงปรารภพวกภิกษุจำพรรษาอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา"

"ในเพราะเรื่องอะไร"

"เพราะอุตตริมนุสสธรรม"

ต่อจากนั้น ท่านพระมหากัสสปถามวัตถุ นิทาน บุคคล บัญญัติ อนุบัญญัติ อาบัติ อนาบัติ แห่งจตุตถปาราชิกสิกขาบทกะท่านพระอุบาลี แล้วถามอุภโตวินัย

โดยอุบายนั้นแล ท่านพระอุบาลีผู้อันท่านพระมหากัสสปถามแล้ว ถามแล้ว ได้วิสัชนาแล้ว

 

 

อ้างอิง : พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๗ ข้อที่ ๖๑๘ หน้า ๒๔๘-๒๔๙

ภาพถ่าย : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sattapanni_Cave,_Rajgir.jpg