46-04 พระอานนท์วิสัชนาพระธรรมทางเข้าถ้ำสัตบรรณคูหา นครราชคฤห์

ครั้งนั้น ท่านพระมหากัสสปประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจาว่าดังนี้

"ท่านทั้งหลาย ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าจะพึงถามธรรมกะท่านพระอานนท์"

ท่านพระอานนท์ประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจาว่าดังนี้

"ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าอันท่านพระมหากัสสปถามธรรมแล้วจะพึงวิสัชนา"

ครั้งนั้น ท่านพระมหากัสสปถามท่านพระอานนท์ว่า

"ท่านอานนท์ พรหมชาลสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสที่ไหน"

"ตรัสในพระตำหนักในพระราชอุทยานอัมพลัฏฐิกาในระหว่างกรุงราชคฤห์ และเมืองนาลันทาต่อกัน ขอรับ"

"ทรงปรารภใคร"

"ทรงปรารภสุปปิยปริพาชกและพรหมทัตตมาณพ"

ลำดับนั้น ท่านพระมหากัสสปได้ถามนิทาน และบุคคลแห่งพรหมชาลสูตรกะท่านพระอานนท์ แล้วถามต่อไปว่า

"ท่านอานนท์สามัญญผลสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสที่ไหน"

"ที่วิหารชีวกัมพวัน เขตกรุงราชคฤห์ ขอรับ"

"ตรัสกับใคร"

"กับพระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร"

ลำดับนั้น ท่านพระมหากัสสปถามนิทาน และบุคคลแห่งสามัญญผลสูตรกะท่านพระ อานนท์ แล้วถามตลอดนิกาย ๕ โดยอุบายนั้นแล

ท่านพระอานนท์ผู้อันท่านพระมหากัสสปถามแล้ว  ได้วิสัชนาแล้ว

 

 

อ้างอิง : พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๗ ข้อที่ ๖๑๙ หน้า ๒๕๐